Význam elab

Funkcia elab umožňuje laboratóriám zapísať záznam o výsledku z laboratórneho vyšetrenia. Záznam o výsledku z vyšetrenia obsahuje informácie o laboratórnej žiadanke a vzorke. Záznam je podpísaný elektronickým podpisom zdravotníckeho pracovníka. Elektronický záznam o výsledku z laboratórneho vyšetrenia sa uložením stáva súčasťou systému ezdravie.

Význam elab

-    prispieva k lepšiemu zdieľaniu zdravotných záznamov medzi oprávnenými lekármi
-    umožňuje oprávnenému lekárovi vidieť aktuálne výsledky pacienta
-    umožňuje oprávnenému lekárovi vidieť historické výsledky pacienta
-    vyhľadaním výsledkov sa zamedzí duplicite vyšetrení a zbytočného traumatizovania pacienta
 

Kto môže pristupovať k zdravotným záznamom pacienta

Všeobecný lekár
Má prístup k celej zdravotnej dokumentácii pacienta, okrem záznamov vytvorených lekárom v špecializačnom odbore psychiatria alebo klinická psychológia – na základe rodného čísla (RČ).

Lekár – špecialista
Má prístup len k záznamom o výsledkoch z laboratórnych vyšetrení na základe výmenného lístka. 
Lekár - špecialista môže pristupovať k výsledkom z laboratórnych vyšetrení len na základe udelenia súhlasu na prístup samotným pacientom. Udelenie prístupu je možné vykonať len ak má pacient občiansky preukaz s elektronickým čipom (eID) a to buď:
•    zadaním OK/C po zobrazení výzvy na displeji,
•    alebo zadaním úradného autentifikátora BOK (bezpečnostný ochranný kód) v prípade, že pacient to vyžaduje a má to zaznačené cez svoju vlastnú elektronickú zdravotnú  knižku (Správa súhlasov – Nastavenie eID), ktorá sa nachádza na Národnom portáli zdravia (Moja zdravotná knižka). 

Ošetrujúca sestra
Má na základe rodného čísla (RČ) prístup k záznamom o výsledku z laboratórneho vyšetrenia, o ktoré požiadal príslušný ošetrujúci lekár.