Integrácia informačných systémov

Procesu overenia zhody predchádza proces integrácie služieb systému ezdravie do informačných systémov poskytovateľov zdravotnej starostlivosti (IS PZS) a zdravotných poisťovní (IS ZP).

Integrácia informačných systémov

Pre tvorcov informačných systémov poskytovateľov zdravotnej starostlivosti (IS PZS) a zdravotných poisťovní (IS ZP) je zriadený Integračný portál (IPo, Service Desk), kde je zverejnená potrebná dokumentácia k integrácii s Národným zdravotníckym informačným systémom (NZIS).

Prístup na IPo (Service Desk) je možné získať len na základe podpísanej žiadosti zaslanej Národnému centru zdravotníckych informácií poštou alebo elektronicky na emailovú adresu ispzs@nczisk.sk. Následne budú žiadateľovi doručené prihlasovacie údaje a informácie potrebné pre realizáciu integračných aktivít.

Žiadosť o vydanie prístupovej karty NZIS

(PDF, 361 KB)

Metodika integrácie informačného systému s NZIS

(PDF, 592 KB)

Obnovenie hesla/ prístupu

V prípade, zabudnutia hesla do IPo (Service Desk), alebo zablokovania prístupu do IPo (Service Desk), je možné heslo/prístup obnoviť nasledovne: