Čo sú doplnkové ordinačné hodiny?

Ordinačné hodiny (OH) aj doplnkové ordinačné hodiny (DOH) predstavujú časový úsek, počas ktorého poskytovateľ (lekár v ambulancii) poskytuje ambulantnú zdravotnú starostlivosť. OH aj DOH musia byť schválené príslušným samosprávnym krajom. DOH predstavujú nepretržitý časový úsek, ktorý si poskytovateľ môže určiť nad rámec štandardných ordinačných hodín. Ich poskytovanie je dobrovoľné. Zásadným rozdielom je, že poskytovanie zdravotnej starostlivosti počas nich môže byť spoplatnené, výkony nie sú plne hradené z verejného zdravotného poistenia. Maximálna výška úhrady pacientom je 30 € za vyšetrenie, ide o priamu úhradu za poskytnutú zdravotnú starostlivosť.