Čo je potrebné splniť, aby som ako poskytovateľ ambulantnej zdravotnej starostlivosti mohol začať poskytovať doplnkové ordinačné hodiny?

Pre poskytovanie zdravotnej starostlivosti počas doplnkových ordinačných hodín je potrebné splniť nasledujúce podmienky:

  • mať certifikovaný informačný systém na objednávanie pacientov (IS PZS musí mať overenie zhody) a pracovať s ním,

  • registrovať sa do ISOO,

  • mať schválené doplnkové ordinačné hodiny príslušným samosprávnym krajom,

  • používať eobjednanie.