Čo je potrebné splniť, aby som ako poskytovateľ ambulantnej zdravotnej starostlivosti mohol začať poskytovať doplnkové ordinačné hodiny?

Pre poskytovanie zdravotnej starostlivosti počas doplnkových ordinačných hodín je potrebné splniť nasledujúce podmienky:

  • mať certifikovaný informačný systém na objednávanie osôb (IS PZS musí mať overenie zhody, t.z. certifikát vydaný NCZI)) a pracovať s ním,

  • registrovať sa do informačného systému na objednávanie osôb prevádzkovaným Národným centrom zdravotníckych informácií,

  • mať schválené doplnkové ordinačné hodiny príslušným samosprávnym krajom,

  • používať eobjednanie.