Ako sa pripojiť do ezdravie

Na jednoznačné určenie každého pristupujúceho používateľa do systému ezdravie slúži elektronický preukaz. Na identifikáciu a prístup do systému ezdravie používa pacient - občiansky preukaz s elektronickým čipom (eID) a zdravotnícky pracovník - elektronický preukaz zdravotníckeho pracovníka (ePZP).

Pripojenie pacienta do systému ezdravie

Pacient do systému ezdravie vstupuje prostredníctvom elektronickej zdravotnej knižky (EZK). Do svojej EZK sa každý pacient/občan dostane použitím občianskeho preukazu s elektronickým čipom (eID), cez Národný portál zdravia.

Pre vstup do elektronickej zdravotnej knižky (EZK) je nevyhnutné mať občiansky preukaz s elektronickým čipom (eID) s BOK (bezpečnostný ochranný kód) a čítačku eID, ktoré je možné vyžiadať si na príslušnom policajnom oddelení. Pred prihlásením do EZK je potrebné stiahnuť do svojho počítača Aplikáciu  pre eID. Postup pre inštaláciu aplikácie. Po inštalácii tejto aplikácie sa pacient do EZK prihlási prostredníctvom Národného portálu zdravia, kliknutím na Moja zdravotná knižka. Po zadaní BOK je prihlásenie ukončené.

Pripojenie zdravotníckeho pracovníka/poskytovateľa zdravotnej starostlivosti do systému ezdravie

Zdravotnícky pracovník (ZrP)/poskytovateľ zdravotnej starostlivosti (PZS) sa do systému ezdravie pripája prostredníctvom elektronického preukazu zdravotníckeho pracovníka (ePZP), ktorý zároveň slúži ako jeho elektronická pečiatka.

Pre pripojenie je potrebné:

 1. Požiadať o elektronický preukaz zdravotníckeho pracovníka (ePZP)
  Žiadosť o ePZP musí byť podaná registrovaným zdravotníckym pracovníkom, ktorý má aktuálne údaje v registri príslušnej komory.
  Po spracovaní žiadosti dostane zdravotnícky pracovník na základe samostatných zmlúv  ePZP, PIN.
   

 2. Skontrolovať povolenia na výkon činnosti, kódy ÚDZS a pracovno-právne vzťahy
  Poskytovateľ zdravotnej starostlivosti (PZS) skontroluje existenciu platného povolenia/ rozhodnutia vystaveného VÚC/MZ SR a platného kódu PZS, ktorý mu vydal ÚDZS.
  PZS nahlási/doplní všetky pracovno-právne vzťahy (priradenie zdravotníckeho pracovníka ku kódu poskytovateľa zdravotnej starostlivosti) do štatistík NCZI.
   

 3. Zabezpečiť inštaláciu aktualizovaného informačného systému PZS a inštaláciu čítačky ePZP
  Poskytovateľ zdravotnej starostlivosti (PZS) skontaktuje dodávateľa svojho informačného systému s požiadavkou na inštaláciu aktualizovaného informačného systému* (certifikovaný na pripojenie do NZIS).

  * Aktualizovaný informačný systém znamená, že informačný systém PZS spĺňa všetky požiadavky na pripojenie k Národnému zdravotníckemu informačnému systému (NZIS).
  Postup pre inštaláciu čítačky
   

 4. Zadať bezpečnostné otázky k ePZP cez Samoobslužný portál
  Zadanie bezpečnostných otázok k elektronickému preukazu zdravotníckeho pracovníka (ePZP) je potrebné pre prípad zablokovania.

  Bezpečnostné otázky slúžia na autentifikáciu zdravotníckeho pracovníka/poskytovateľa zdravotnej starostlivosti, ktorá je potrebná k:

  1. odblokovaniu ePZP v prípade, ak je 5-krát po sebe nesprávne zadaný PIN

  2. zablokovaniu ePZP v prípade, ak dôjde k jeho strate, odcudzeniu, zničeniu alebo poškodeniu

  Po zadaní bezpečnostných otázok môže zdravotnícky pracovník (ZrP)/poskytovateľ zdravotnej starostlivosti (PZS) odblokovanie ePZP riešiť prostredníctvom Samoobslužného portálu, v opačnom prípade je nutné osobne navštíviť pobočku NCZI v Bratislave alebo na pobočke vo Zvolene. Stratu, odcudzenie alebo poškodenie ePZP musí zdravotnícky pracovník bezodkladne nahlásiť. Vzniknutú situáciu je možné riešiť osobne v sídle Národného centra zdravotníckych informácií (NCZI) alebo telefonicky prostredníctvom Call Centra NCZI.
   

 5. Aktivovať riešenie zdravotnej poisťovne pre elektronickú preskripciu a dispenzáciu
  Pre pripojenie k funkcii erecept (elektronický predpis a výdaj lieku) je ešte potrebné aktivovať riešenie zdravotnej poisťovne pre elektronickú preskripciu a dispenzáciu.
  PZS kontaktuje zdravotnú poisťovňu a požiada o aktiváciu konkrétneho riešenia (Bezpečné lieky online Dôvera ZP, eRecept VšZP a erecept UNION ZP), ktoré je súčasťou systému ezdravie pre predpis a výdaj lieku a zdravotnej pomôcky.

  Viac o Bezpečné lieky od ZP Dôvera
  Viac o eRecepte od VšZP