„Informovaný nesúhlas“ nie je v súlade so zákonom

V súvislosti so spustením systému ezdravie (a údajne v duchu GDPR) sa medzi lekármi aj pacientmi opakovane objavil fenomén zvaný „informovaný nesúhlas“. Má to byť akýsi protipól k informovanému súhlasu, ktorý pacient podpisuje ako vyjadrenie toho, že súhlasí s lekárom navrhovanou liečbou. Informovaný nesúhlas sa odvoláva na legislatívu, ktorú však interpretuje nesprávne a navádza pacienta, aby nesúhlasil s „odosielaním zdravotných záznamov“. 

Aby mohol lekár poskytnúť zdravotnú starostlivosť, musí urobiť zápis z vyšetrenia, teda musí použiť osobné údaje pacienta. Na základe platnej legislatívy musí viesť pacientovu zdravotnú dokumentáciu elektronicky. Spracúvanie osobných údajov pri poskytovaní zdravotnej starostlivosti v rámci Národného zdravotníckeho informačného systému (NZIS), teda systému ezdravie sa uskutočňuje na právnom základe, ktorým je predovšetkým zákon 153/2013 Z.z. (Zákon o národnom zdravotníckom informačnom systéme) a zákon 578/2004 Z. z. (Zákon o poskytovateľoch zdravotnej starostlivosti, zdravotníckych pracovníkoch, stavovských organizáciách v zdravotníctve).  

Zákon č. 18/2018 Z. z. (Zákon o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov) vymedzuje zákonné spracovanie osobných údajom a tiež presne určuje, kedy zákaz ich spracovania neplatí. Medzi tieto patrí aj poskytovanie zdravotnej starostlivosti a služieb súvisiacich s jej poskytovaním. 

Základným východiskom pre spracovanie osobných údajov v zdravotnej dokumentácii je skutočnosť, že tieto operácie poskytovateľ realizuje na základe zákona 576/2004 Z. z. (Zákon o zdravotnej starostlivosti, službách súvisiacich s poskytovaním zdravotnej starostlivosti). V zmysle § 18 ods. 2 zákona o zdravotnej starostlivosti sa súhlas pacienta na spracovanie jeho osobných údajov v zdravotnej dokumentácii nevyžaduje. Právnym základom na spracovanie osobných údajov pacienta v zdravotnej dokumentácii je teda samotný zákon.

Súhlas sa v tomto prípade nevyžaduje a akýkoľvek „nesúhlas“ je irelevantný. Inštitút "informovaného nesúhlasu" v súvislosti so spracúvaním osobných údajov neexistuje. 

Nesúhlas pacienta s „odosielaním zdravotných záznamov“ teda nezohráva rolu, lekár musí bez ohľadu na to elektronický záznam po poskytnutí zdravotnej starostlivosti vykonať. 

Takúto povinnosť by poskytovateľ zdravotnej starostlivosti nemal jedine v prípade, ak by pacient nebol poistencom verejného zdravotného poistenia ani poistencom iného členského štátu EÚ s bydliskom v Slovenskej republike.