Čo je ePZP a na čo slúži?

Elektronický preukaz zdravotníckeho pracovníka (ePZP) slúži na identifikáciu a autorizáciu prístupu do elektronického zdravotníctva a k elektronickému podpisovaniu dokumentov, t. j. zabezpečuje šifrovanie informácií, resp. zdravotných záznamov – ePZP je Vaša elektronická pečiatka.
Elektronický preukaz zdravotníckeho pracovníka, ktorý je vystavený na Vaše meno, potrebujete na prihlásenie sa do ezdravie a na elektronické podpisovanie dokumentov, ako sú napríklad recepty alebo správy.

Čo potrebujem k vybaveniu ePZP?

Pre podanie žiadosti o vydanie elektronického preukazu zdravotníckeho pracovníka (ePZP) potrebujete:

 • platný doklad totožnosti
 • aktuálne údaje v registri príslušnej komory
 • registračné číslo zdravotníckeho pracovníka, pridelené pri registrácii do príslušnej komory
 • alebo zaručený elektronický podpis – ZEP (ak budete žiadosť podávať elektronicky prostredníctvom www.slovensko.sk)

Kde vybavím ePZP?

 • Osobne na pracovisku NCZI v Bratislave alebo na pobočke vo Zvolene,

 • osobne na integrovanom obslužnom mieste občana – IOMO pracovisku Slovenskej pošty (pozastavené),

 • elektronickým podaním cez ústredný portál verejnej správy (www.slovensko.sk) prostredníctvom zaručeného elektronického podpisu,

 • poštou, prostredníctvom notára.

Kto má povinnosť požiadať o elektronický preukaz zdravotníckeho pracovníka (ePZP)?

O ePZP je povinný požiadať každý zdravotnícky pracovník. ZPr je v zmysle zákona definovaný ako fyzická osoba vykonávajúca zdravotnícke povolanie, teda:

 1. lekár,

 2. zubný lekár,

 3. farmaceut,

 4. sestra,

 5. pôrodná asistentka,

 6. fyzioterapeut,

 7. verejný zdravotník,

 8. zdravotnícky laborant,

 9. nutričný terapeut,

 10. dentálna hygienička,

 11. rádiologický technik,

 12. zdravotnícky záchranár,

 13. zubný technik,

 14. technik pre zdravotnícke pomôcky,

 15. optometrista,

 16. farmaceutický laborant,

 17. masér,

 18. očný optik,

 19. ortopedický technik,

 20. praktická sestra,

 21. zubný asistent,

 22. sanitár.

Zdravotnícky pracovník je aj fyzická osoba, ktorá vykonáva povolanie logopéd, psychológ, liečebný pedagóg, fyzik a laboratórny diagnostik v zdravotníckom zariadení a splnila podmienku podľa § 33 ods. 3 (ďalej len „iný zdravotnícky pracovník“).
Zdravotníckym pracovníkom je aj profesionálny vojak, ktorý vykonáva príslušné zdravotnícke povolanie podľa odsekov 1 a 2 v štátnej službe profesionálneho vojaka ozbrojených síl Slovenskej republiky vo vojenskom zdravotníctve a spĺňa požiadavky podľa osobitného predpisu 23a).


 

Zapisujú anestéziológovia do systému ezdravie? Musia mať na všetkých pracoviskách vytvorený pracovno-právny vzťah?

Anestéziológovia nemusia mať na pracoviskách, kam chodia podávať anestézy, vytvorený pracovno-právny vzťah, pretože oni na týchto pracoviskách nerobia zápisy do elektronického zdravotníctva. Zápis robí len ošetrujúci lekár a informácie od anestéziológa sú v prípade potreby zahrnuté do správy ošetrujúceho lekára ako jedna časť.

Je potrebné zadať do pracovno-právneho vzťahu aj „kód 99“?

Kód 99 sa netýka elektronického zdravotníctva. Zdravotnícky pracovník ho preto ako pracovno-právny vzťah nepriraďuje.