Integrácia informačných systémov

Procesu overenia zhody predchádza proces integrácie služieb systému ezdravie do informačných systémov poskytovateľov zdravotnej starostlivosti (IS PZS) a zdravotných poisťovní (IS ZP).

Overenie zhody informačných systémov

Proces overovania zhody je činnosť, ktorou sa overuje a osvedčuje, že informačný systém poskytovateľov zdravotnej starostlivosti (IS PZS)/ informačný systém zdravotných poisťovní (IS ZP), spĺňa všetky požiadavky na pripojenie k národnému zdravotníckemu informačnému systému (NZIS), t. j. k systému ezdravie.