Súťaž eAlerts

Pre účastníkov konferencie XXXX. Výročná konferencia SSVPL 2019 pripravila sme pripravili súťaž eAlerts.

Úvodné ustanovenie

Organizátorom súťaže je organizácia Národné centrum zdravotníckych informácií (ďalej len: „NCZI”), Lazaretská 26, 811 09 Bratislava, IČO: 00165387. 

Súťaž je určená pre osoby staršie ako 18 rokov s trvalým pobytom na území Slovenskej republiky, ktoré sú spôsobilé na právne úkony. Súťaž prebieha počas konferencie XXXX. Výročná konferencia SSVPL 2019 (ďalej len: „konferencia”) dňa 10. – 11. októbra 2019.  

Z účasti v súťaži sú vylúčení zamestnanci organizácie NCZI. Organizátor súťaže si vyhradzuje právo upraviť v priebehu súťaže pravidlá.
 

Účasť v súťaži

Pre účasť v súťaži (zaradenie do konečného žrebovania) je potrebné splniť nasledujúce podmienky:

  • vyplniť súťažnú kartičku, ktorú získa každý účastník konferencie počas registrácie,

  • pri vyplnení súťažnej kartičky uviesť pravdivo požadované údaje, nevyplnenie akéhokoľvek údaju je dôvodom k neuznaniu účasti v súťaži,

  • odpovedať na súťažnú otázku,

  • vyplnenú kartičku odovzdať dňa v období 10. októbra 2019 od 9:00 hod do 11. októbra 2019 do 11 hod v stánku NCZI, ktorý bude umiestnený na konferencii,

  • každý súťažiaci sa môže súťaže zúčastniť (odpovedať na otázku) len jedenkrát, duplicitné odpovede nebudú zaradené do žrebovania.

Cena v súťaži a hodnota ceny

  1. cena Prosecco v hodnote 13,99 s € DPH

  2. cena Prosecco v hodnote 13,99 s € DPH

  3. cena Prosecco v hodnote 13,99 s € DPH

Žrebovanie výhercov

Žrebovanie výhercov súťaže prebehne dňa 11. októbra 2019 o 11:00 hod. Každý súťažiaci môže vyhrať len jednu cenu.

Oznámenie o výhre prebehne ihneď po žrebovaní. Výhercovia budú vyhlásení priamo počas konferencie na základe kontaktných údajov uvedených na súťažiacej kartičke. 

Organizátor súťaže si vyhradzuje právo v sporných prípadoch rozhodovať s konečnou platnosťou podľa vlastného uváženia z dostupných informácií a zdrojov. Výhry nie sú súdne vymáhateľné. Akceptovateľné pre spracovanie sú len doručené odpovede.
 

Ochrana osobných údajov

Organizátor súťaže prehlasuje, že poskytnuté osobné údaje použije výhradne po dobu nutnú pre účel, ktorý je uvedený v súhlase so spracovaním osobných údajov a neposkytne ich inému subjektu alebo inej strane.

Informácie o spracúvaní osobných údajov