Kto má povinnosť nahlasovať pracovno-právne vzťahy?

Poskytovateľ zdravotnej starostlivosti je povinný nahlasovať NCZI konkrétny spôsob výkonu zdravotníckeho povolania vyjadrený typom právneho vzťahu s poskytovateľom, dátum jeho začatia a ukončenia a pracovný úväzok vrátane jeho členenia (§ 79 odsek 1 písmeno zc) zákona č. 578/2004 Z. z. v spojení s § 14 odsek 1 písm. a) zákona č. 153/2013 Z. z. a vyhlášky MZ SR č. 9/2014 Z. z.).