Existujú sankcie s pripojením do ezdravie?

Áno, v súvislosti s novými povinnosťami v zákone existujú aj prípadné sankcie za ich nedodržanie. Je možné ich rozdeliť podľa osoby zodpovednej za ich nedodržanie:

  1. Sankcie pre zdravotníckeho pracovníka (ZPr)
    Vyplývajú z nedbalosti pri požiadaní o ePZP, prípadne jeho neskoršom používaní. Ak ZPr v žiadosti úmyselne uvedie nesprávne osobné údaje pre vydanie ePZP, hrozí mu pokuta 200 €. Rovnaká pokuta mu hrozí v aj vtedy, ak mu bude preukázateľne dokázané, že svoj ePZP úmyselne nechránil, zapríčinil jeho stratu, odcudzenie, čo malo za následok zneužitie preukazu a on túto skutočnosť nenahlásil NCZI, aby predišiel tejto situácii.

  2. Sankcie pre poskytovateľa zdravotnej starostlivosti (PZS)
    Hrozia, ak si PZS nezaobstará a nebude používať pri vedení zdravotnej dokumentácie informačný systém PZS s overením zhody. Vtedy je možné mu udeliť pokutu do výšky 663 €. Vyššia sankcia sa hrozí v prípade, že PZS nebude viesť zdravotnú dokumentáciu, ktorej súčasťou je aj elektronická zdravotná dokumentácia. Pri tomto porušení zákona je možné dostať pokutu až do výšky 16 596 €, v lekárenskej zdravotnej starostlivosti až do výšky 25 000 €. Tieto sankcie sú udeľované až v momente, kedy je dokázané, že išlo o vedomé porušenie zákona. Ak PZS nedodržal zákon z objektívnych dôvodov alebo k porušeniu zákona nedošlo vlastným pričinením a vie túto skutočnosť preukázať, sankcia nebude udelená.