Je možné v dokumentácii uviesť nielen povinnosť na ukladanie/odkladanie/zobrazovanie informácií, ako napr. výstupné správy volania, ale aj ich skartáciu po určenej dobe?

Správy riadne zapísané do NZIS a jeho komponentov môže výrobca softvéru ukladať podľa toho, ako uzná za vhodné, resp. ako to vyžaduje legislatíva a predpisy príslušného PZS, ktorý softvér používa. NCZI nevydáva usmernenia a predpisy v súlade s archiváciou správ.