Má špecializovaná sestra v ezdravie inú rolu ako sestra bez špecializácie (v zmysle zákona 296/2010)?

V NZIS je definovaná rola sestry alebo pôrodnej asistentky bez ohľadu na špecializáciu.