FAQ - Časté otázky

Odpovede na často kladené otázky

Aké sú povinnosti ZPr pri používaní ePZP?

a. chrániť ePZP pred zničením, poškodením, stratou, odcudzením a zneužitím, 

b. oznámiť bezodkladne stratu, odcudzenie alebo zničenie ePZP NCZI,

c. uviesť v žiadosti o vydanie ePZP pravdivé a úplné údaje a ich správnosť potvrdiť svojím podpisom, 

d. od 1. 1. 2018 používať ePZP a technické zariadenia slúžiace na autentizáciu v národnom zdravotníckom informačnom systéme a v informačnom systéme zdravotnej poisťovne.