Aké sú moje povinnosti pri používaní ePZP?

Chrániť elektronický preukaz zdravotníckeho pracovníka pred zničením, poškodením, stratou, odcudzením a zneužitím, oznámiť bezodkladne stratu, odcudzenie alebo zničenie elektronického preukazu zdravotníckeho pracovníka NCZI,uviesť v žiadosti o vydanie elektronického preukazu zdravotníckeho pracovníka pravdivé a úplné údaje a ich správnosť potvrdiť svojím podpisom, od 1. 1. 2018 používať elektronický preukaz zdravotníckeho pracovníka a technické zariadenia slúžiace na autentizáciu v národnom zdravotníckom informačnom systéme a v informačnom systéme zdravotnej poisťovne.