Pracovník v zdravotníctve

Elektronický preukaz pracovníka v zdravotníctve (ePPZ)

Elektronický preukaz pracovníka v zdravotníctve (ePPZ) je technický prostriedok, ktorý slúži na identifikáciu, autentizáciu a autorizáciu pracovníka v zdravotníctve podľa § 8a zákona o NZIS. Zavedenie týchto preukazov rozširuje využitie služieb NZIS pre osoby v roliach, ktoré sú veľmi úzko späté s procesmi poskytovania zdravotnej starostlivosti, vedenia a zdieľania elektronickej zdravotnej dokumentácie pacientov či procesov súvisiacich s komunikáciou informačných systémov poskytovateľov zdravotnej starostlivosti a NZIS.

ePPZ na identifikáciu využívajú

Poverenie osoby na vykonávanie príslušnej činnosti vytvára a eviduje držiteľ povolenia na poskytovanie lekárenskej starostlivosti vo výdajni audio-protetických zdravotníckych pomôcok a poskytovateľ zdravotnej starostlivosti vo vlastnej evidencii ako samostatný dokument alebo ako súčasť pracovnej zmluvy uzatvorenej s dotknutou osobou.

 • výdajca audio-protetických zdravotníckych pomôcok vo výdajni audio-protetických zdravotníckych pomôcok, 

 • pracovník informačných technológií poskytovateľa zdravotnej starostlivosti poverený spravovať a kontrolovať procesy elektronickej komunikácie informačných systémov v rámci zasielania a sprístupňovania elektronických záznamov,

 • administratívny pracovník určený poskytovateľom zdravotnej starostlivosti poverený vykonávať administratívne úkony súvisiace s prípravou osoby na poskytnutie zdravotnej starostlivosti.

 

 

Čo je potrebné na vydanie ePPZ

Na vydanie elektronického preukazu pracovníka v zdravotníctve (ePPZ) je potrebné podať žiadosť o vydanie elektronického preukazu pracovníka v zdravotníctve (ZoePPZ). Žiadosť podáva držiteľ povolenia na poskytovanie lekárenskej starostlivosti vo výdajni audio-protetických zdravotníckych pomôcok alebo poskytovateľ zdravotnej starostlivosti.

Národné centrum zdravotníckych informácií (NCZI) vydáva preukaz ePPZ na základe žiadosti o vydanie elektronického preukazu pracovníka v zdravotníctve:

 • Žiadosť o vydanie elektronického preukazu pracovníka v zdravotníctve pre výdajcu audio-protetických zdravotníckych pomôcok podáva držiteľ povolenia na poskytovanie lekárenskej starostlivosti vo výdajni audio-protetických zdravotníckych pomôcok,

 • Žiadosť o vydanie elektronického preukazu pracovníka v zdravotníctve pre pracovníkovi informačných technológií poskytovateľa zdravotnej starostlivosti podáva poskytovateľ zdravotnej starostlivosti,

 • Žiadosť o vydanie elektronického preukazu pracovníka v zdravotníctve pre administratívneho pracovníka podáva poskytovateľ zdravotnej starostlivosti.

Pri prístupe k údajov alebo službám NZIS rozlišujeme niekoľko technických aplikačných rolí:

 • ARVydajcaAudioProtetik – sem sú zaradené všetky osoby, ktorým bol vydaný ePPZ na základe riadne spracovanej ZoePPZ podanej držiteľom povolenia na poskytovanie lekárenskej starostlivosti vo výdajni audio-protetických zdravotníckych pomôcok,

 • ARPracovnikITPZS - sem sú zaradené všetky osoby, ktorým bol vydaný ePPZ na základe riadne spracovanej ZoePPZ podanej poskytovateľom zdravotnej starostlivosti pre pracovníka informačných technológií,

 • ARAdministrativnyPracovnikPZS - sem sú zaradené všetky osoby, ktorým bol vydaný ePPZ na základe riadne spracovanej ZoePPZ podanej poskytovateľom zdravotnej starostlivosti pre administratívneho pracovníka.

Poverenie osoby na vykonávanie príslušnej činnosti vytvára a eviduje držiteľ povolenia na poskytovanie lekárenskej starostlivosti vo výdajni audio-protetických zdravotníckych pomôcok a poskytovateľ zdravotnej starostlivosti vo vlastnej evidencii ako samostatný dokument alebo ako súčasť pracovnej zmluvy uzatvorenej s dotknutou osobou.

 

Žiadosť o vydanie ePPZ

Žiadosť o vydanie elektronického preukazu pracovníka v zdravotníctve (ZoePPZ) podáva držiteľ povolenia na poskytovanie lekárenskej starostlivosti vo výdajni audio-protetických zdravotníckych pomôcok alebo poskytovateľ zdravotnej starostlivosti.


Žiadateľ podáva žiadosť pre osobu, ktorá je v platnom pracovnoprávnom vzťahu so žiadateľom.

Možnosti podania ZoePPZ

1. Osobne - podaním žiadosti na pracovisku Národného centra zdravotníckych informácií v Bratislave alebo Zvolene:

 • Štatutárny zástupca žiadateľa navštívi osobne pracovisko NCZI v Bratislave na Lazaretskej 26 počas pracovných dní od 9.00 h do 16.00 h alebo Zvolene na E. P. Voljanského 9950/1 v pondelok až štvrtok od 8.00 h do 15.00 h a v piatok od 8.00 h do 14.00 h.

 • Štatutárny zástupca žiadateľa alebo ním poverená osoba (poverenie overené notárom) spolu s pracovníkom NCZI vyplní žiadosť o vydanie ePPZ.

 • Pracovník NCZI overí totožnosť zástupcu žiadateľa na základe predloženého dokladu totožnosti.

 • Štatutárny zástupca žiadateľa alebo ním poverená osoba po skontrolovaní údajov podpisuje 2 krát žiadosť a súčasne 2 krát zmluvu o vydaní ePPZ, ktorá je nevyhnutná pre získanie certifikátov uložených v čipe elektronického preukazu, 2 krát potvrdenie o prevzatí ePPZ. Jedno vyhotovenie žiadosti o vydanie ePPZ slúži ako potvrdenie o podaní žiadosti.

 • Karta ePPZ je štatutárnemu zástupcovi žiadateľa alebo ním poverenej osobe vydaná na počkanie.

2. Zaslaním poštovej zásielky - totožnosť a podpis overuje notár alebo matričný úrad. 

Zaslanie a preberanie ePPZ

Spolu s kartou ePPZ dostane pracovník v zdravotníctve poštou aj Zmluvu o vydaní elektronického preukazu pracovníka v zdravotníctve. Do 10 pracovných dní mu bude doručená zásielka s PIN kódom. Doručovanie Zmluvy o vydaní elektronického preukazu pracovníka v zdravotníctve a zásielky s PIN kódom prebehne na adresu určenú v žiadosti o vydanie ePPZ podľa §8a odsek 6 písmeno e).

Znefukčnenie certifikátu na ePPZ

Držiteľ povolenia na poskytovanie lekárenskej starostlivosti vo výdajni audio-protetických zdravotníckych pomôcok a poskytovateľ zdravotnej starostlivosti sú povinní v deň skončenia pracovnoprávneho vzťahu s osobou, ktorej je vydaný elektronický preukaz pracovníka v zdravotníctve, túto skutočnosť oznámiť NCZI.  

NCZI bezodkladne po oznámení tejto skutočnosti znefunkční certifikát na elektronický podpis osoby. Certifikát po jeho znefunkčnení nebude možné obnoviť.

Oznam o ukončení pracovnoprávneho vzťahu s osobou, ktorej je vydaný ePPZ zasiela štatutárny orgán držiteľa povolenia na poskytovanie lekárenskej starostlivosti vo výdajni audio-protetických zdravotníckych pomôcok alebo poskytovateľa zdravotnej starostlivosti elektronickou poštou z adresy elektronickej pošty uvedenej v ZoePPZ.

Dôležité upozornenia

Elektronický preukaz pracovníka v zdravotníctve sa vydáva na základe žiadosti v súlade s §8a zákona č. 153/2013 Z. z. zákon o národnom zdravotníckom informačnom systéme. Žiadosť podáva držiteľ povolenia na poskytovanie lekárenskej starostlivosti vo výdajni audio-protetických zdravotníckych pomôcok alebo poskytovateľ zdravotnej starostlivosti. Podanie žiadosti nie je povinné. Podáva ju taký subjekt, ktorý chce využiť rozšírené možnosti prístupu k údajov a službám NZIS.

NCZI neodporúča žiadateľom o vydanie elektronického preukazu pracovníka v zdravotníctve podávať žiadosť pre osoby s pracovnoprávnym vzťahom kratším ako 6 mesiacov do budúcnosti od dátumu podania ZoePPZ.

Za správne, pravdivé a oprávnené vyplnenie údajov na ZoePPZ je zodpovedný žiadateľ. Žiadateľ podaním žiadosti berie na vedomie, že plne zodpovedá za uvedenie nepravdivých údajov, prípadne za poškodenie práv tretích subjektov neoprávneným použitím cudzieho vlastníctva.

Elektronický preukaz pracovníka v zdravotníctve je neprenosný.

Poskytovateľ dôveryhodných služieb národného zdravotníckeho informačného systému (CA NZIS) je neverejným poskytovateľom dôveryhodných služieb interne slúžiacim potrebám identifikácie, autentizácie a autorizácie zdravotníckych pracovníkov v NZIS.

Svoje služby poskytuje bezodplatne na základe zverejneného certifikačného poriadku (CP CA NZIS – Certifikačný poriadok (PDF, 1 MB) ) a podľa zverejnených pravidiel certifikačných činností (CPS CA NZIS – Pravidla pre výkon certifikačných činností (PDF, 2 MB) ) v súlade so zákonom č. 272/2016 Z. z. o dôveryhodných službách pre elektronické transakcie na vnútornom trhu a o zmene a doplnení niektorých zákonov, Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 910/2014 o elektronickej identifikácii a dôveryhodných službách pre elektronické transakcie na vnútornom trhu a zákonom č. 153/2013 Z. z. o národnom zdravotníckom informačnom systéme a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.