FAQ - Časté otázky

Odpovede na často kladené otázky

Čo obsahuje elektronická zdravotná knižka?

Elektronická zdravotná knižka je koncipovaná tak,  aby obsahovala  najdôležitejšie informácie o vývoji zdravotného stavu pacienta. 
Obsah elektronickej zdravotnej knižky (EZK) je vymedzený Zákonom č. 153/2013 Z. z. o Národnom zdravotníckom informačnom systéme v znení neskorších predpisov.

Podľa §5 zákona: 
(1) Elektronická zdravotná knižka obsahuje
a) identifikačné údaje osoby,
b) elektronické zdravotné záznamy v rozsahu
 1. pacientsky sumár v rozsahu ustanovenom v § 6,
 2. záznam o preventívnej prehliadke,
 3. záznam žiadanky na vyšetrenia spoločných vyšetrovacích a liečebných zložiek vrátane popisu vzorky,
 4. záznam o výsledku vyšetrenia spoločných vyšetrovacích a liečebných zložiek,
 5. záznam o zásahu pri poskytnutí neodkladnej zdravotnej starostlivosti,
 6. záznam o odporúčaní lekára na špecializovanú ambulantnú zdravotnú starostlivosť,
 7. záznam o odporúčaní ošetrujúceho lekára na prijatie do ústavnej zdravotnej starostlivosti,
 8. záznam o poskytnutej ambulantnej zdravotnej starostlivosti,
 9. záznam o prepustení osoby z ústavnej zdravotnej starostlivosti,
10. preskripčný záznam,
11. dispenzačný záznam,
12. medikačný záznam,
13. záznam návrhu na zaradenie do zoznamu poistencov čakajúcich na poskytnutie plánovanej zdravotnej starostlivosti,
14. záznam o poskytnutí urgentnej starostlivosti,
15. doplnkové zdravotné údaje osoby.
c) údaje z účtu poistenca,
d) vlastné záznamy osoby,
e) záznam o prístupe, o poskytnutí údajov a každý pokus o prístup alebo o poskytnutie údajov.