Overenie zhody IS PZS a IS ZP

Overenie zhody je činnosť, ktorou sa overuje a osvedčuje, či informačný systém poskytovateľa zdravotnej starostlivosti (IS PZS) a informačný systém zdravotnej poisťovne (IS ZP) spĺňa všetky požiadavky na pripojenie k národnému zdravotníckemu informačnému systému (NZIS). Overenie zhody určuje zákon č. 153/2013 Z. z. o národnom zdravotníckom informačnom systéme a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
 

D
ôležité upozornenie pre tvorcov IS PZS/ZP:
Procesu overenia zhody predchádza proces integrácie služieb eHealth do IS PZS/ZP. Viac TU.

Prijatie žiadosti

Po tom čo výrobca IS PZS/ZP implementoval do svojho IS všetky funkcie pre pripojenie s NZIS a integroval konkrétne služby eHealth (pozri Informácie pre výrobcov IS PZS), podáva poštou žiadosť o overenie zhody na predpísanom tlačive.
 

Proces overenia zhody a ďalšie nadväzujúce procesy sú popísané v dokumente:


Pre úspešné overenie zhody je potrebné do IS PZS/ZP zapracovať všetky pravidlá, ktoré sú uvedené v dokumente:

Overenie zhody

Proces overenia zhody sa vykoná v stanovenom termíne v sídle NCZI. Zástupca výrobcu IS PZS/ZP nainštaluje IS na počítač NCZI, cez ktorý sa vykoná testovanie. Na základe testovacích scenárov sa overí funkčnosť komunikácie a volania služieb podľa typu IS medzi IS PZS/ZP a NZIS.
Pre proces overenia zhody IS PZS/ZP platí pravidlo, že pokiaľ budú všetky testovacie scenáre úspešné, NCZI vydá a pošle poštou výrobcovi IS PZS/ZP „Osvedčenie o zhode“. Súčasťou osvedčenia bude aj zoznam procesných scenárov, ktoré výrobca IS PZS/ZP integroval v IS pred overením zhody.
NCZI žiadosť výrobcu IS PZS/ZP zamietne a zašle výrobcovi IS PZS/ZP „Rozhodnutie o zamietnutí žiadosti“ ak výrobca nesplní všetky hore uvedené podmienky. Po odstránení nedostatkov výrobca IS PZS/ZP pošle novú žiadosť pre opätovné overenie zhody.

Zoznamy IS PZS/ZP