Elektronické preukazy zdravotníckych pracovníkov

Edukačné video pre zdravotníckych pracovníkov, ako podať žiadosť o ePZP (1. časť)
Edukačné video pre zdravotníckych pracovníkov, ako podať žiadosť o ePZP (2. časť)
Žiadosť o vydanie elektronického preukazu zdravotníckeho pracovníka
Návod na vyplnenie Žiadosti o vydanie elektronického preukazu zdravotníckeho pracovníka

Čo to je ePZP?

ePZP (elektronický preukaz zdravotníckeho pracovníka) slúži na identifikáciu a autorizáciu prístupu do elektronického zdravotníctva (ezdravie) a k elektronickému podpisovaniu dokumentov, t. j. zabezpečuje šifrovanie informácií, resp. zdravotných záznamov - ePZP je Vaša elektronická pečiatka.
ePZP, ktorý je vystavený na Vaše meno, potrebujete najneskôr od 1.1.2018 na prihlásenie do ezdravia.

Čo budete potrebovať k vybaveniu ePZP

 • Platný doklad totožnosti
 • Registračné číslo zdravotníckeho pracovníka z registra príslušnej stavovskej organizácie, v ktorej je zdravotnícky pracovník registrovaný
 • Vyplnenú a podpísanú žiadosť o vydanie ePZP
 • Zaručený elektronický podpis (v prípade, ak budete odosielať žiadosť cez portál www.slovensko.sk )

Možnosti podania žiadostí o vydanie ePZP

 1. Osobné podanie žiadosti na pracovisku Národného centra zdravotníckych informácií počas pracovných dní od 09:00 hod. do 16:00 hod.

  » Postup podania žiadosti osobne na pracovisku NCZI (PDF, 89 kB)

 2. Osobné podanie žiadosti na pracoviskách Slovenskej pošty prostredníctvom Integrovaných obslužných miest občana (IOMO)

  » Postup podania žiadosti osobne na IOMO pracovisku Slovenskej pošty (PDF, 130 kB)
  » Zoznam IOMO pracovísk Slovenskej pošty (PDF, 483 kB)

 3. Zaslanie poštovej zásielky - v tomto prípade totožnosť a podpis overuje notár alebo matričný úrad

  » Postup zaslania žiadosti poštovou zásielkou (PDF, 107 kB)

 4. Elektronické podanie cez webový portál www.slovensko.sk k prostredníctvom elektronickej schránky

  » Postup elektronického podania žiadosti (PDF, 110 kB)

 5. Zdravotnícki pracovníci veľkých nemocníc, ktorých pripájanie do elektronického zdravotníctva prebieha riadeným spôsobom, budú mať možnosť požiadať o vydanie ePZP aj v samotnej nemocnici. Čítačky ePZP budú distribuované priamo do nemocníc na jednotlivé pracoviská.
  Konkrétne informácie budú priamo komunikované pre každú nemocnicu individuálne počas procesu jej zapájania.

Dôležité upozornenia

Zdravotnícky pracovník je v zmysle § 15 ods. 4 zákona č. 153/2013 Z. z. o národnom zdravotníckom informačnom systéme a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov povinný požiadať o vydanie elektronického preukazu zdravotníckeho pracovníka najneskôr do 31. októbra 2017.

Žiadosť podáva registrovaný zdravotnícky pracovník, ktorý má aktuálne údaje v registri príslušnej komory.

V prípade, ak je zdravotnícky pracovník registrovaný vo viacerých komorách, je potrebné požiadať o vydanie ePZP viackrát. To znamená, že zdravotnícky pracovník používa viac ePZP (podľa počtu registrácií v komorách).

Pre akceptáciu Žiadosti o vydanie ePZP musí žiadosť spĺňať nasledovné náležitosti:
 • Identifikačné údaje vyplnené v žiadosti musia byť v súlade s identifikačnými údajmi uvedenými v preukaze totožnosti
 • Žiadosť môže byť podaná iba osobou, pre ktorú sa vydáva ePZP
Zdravotníckemu pracovníkovi, ktorý pracuje v nemocnici a zároveň má súkromnú ambulanciu, odporúčame podať žiadosť individuálne.

Zdravotníckemu pracovníkovi, ktorý má viac ako jednu súkromnú ambulanciu, bude vydaný jeden ePZP a jedna čítačka. Ten istý ePZP používa zdravotnícky pracovník aj v nemocnici, aj vo svojej súkromnej ambulancii.


Poskytovateľ dôveryhodných služieb Národného zdravotníckeho informačného systému (CA NZIS) je neverejným poskytovateľom dôveryhodných služieb interne slúžiacim potrebám identifikácie, autentizácie a autorizácie zdravotníckych pracovníkov v NZIS. Svoje služby poskytuje bezodplatne na základe zverejneného certifikačného poriadku (CP CA NZIS) a podľa zverejnených pravidiel certifikačných činností (CPS CA NZIS) v súlade so zákonom č. 272/2016 Z.z. o dôveryhodných službách pre elektronické transakcie na vnútornom trhu a o zmene a doplnení niektorých zákonov, Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 910/2014 o elektronickej identifikácii a dôveryhodných službách pre elektronické transakcie na vnútornom trhu a zákonom č. 153/2013 Z.z. o národnom zdravotníckom informačnom systéme a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.