Všimnite si...

13.05.2014

Zmeny v eHealth

Ministerstvo zdravotníctva SR realizovalo proces verejného obstarávania pre projekt Národný zdravotnícky informačný systém (NZIS) ako rozsiahly a mimoriadne komplikovaný projekt pri dodržaní všetkých zákonných pravidiel a rovnakého prístupu k uchádzačom. Proces verejného obstarávania však presiahol časový rámec, ktorý umožňuje bezpečnú realizáciu projektu. Na Úrade pre verejné obstarávanie totiž aj v súčasnosti pokračuje konanie o námietkach jedného z uchádzačov a pred jeho ukončením nie je možné podpísať zmluvu s víťazným uchádzačom. Viac >>
06.03.2014

Medzinárodná pracovná debata aj o cezhraničnej výmene zdravotných údajov

Ako ďalej s cezhraničnou výmenou zdravotných údajov? Aj o tom bolo pracovné stretnutie s medzinárodnou účasťou v rámci projektu Antilope, ktoré sa konalo 26.2.2014 na Ministerstve zdravotníctva SR. Workshop organizovalo Národné centrum zdravotníckych informácií ako partner projektu zodpovedný za územie štátov V4. Viac >>
16.01.2014

Komplexný integračný portál pre tvorcov IS PZS

Pre poskytovanie informácií tvorcom informačných systémov poskytovateľov zdravotnej starostlivosti potrebných k integrácii s Národným zdravotníckym informačným systémom (NZIS) bol zriadený komplexný integračný portál. Prístup naň je možné získať na základe žiadosti zaslanej Národnému centru zdravotníckych informácií poštou alebo elektronicky prostredníctvom emailovej adresy: ispzs@nczisk.sk. Následne budú žiadateľovi doručené prihlasovacie údaje a iné potrebné informácie pre realizáciu integračných aktivít. Viac >>